Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 60,10 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov
Facebook
 
 
 
 
 

 

GDPR

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou TERRI-M s.r.o.

Vzhľadom na skutočnosť, že ste nám poskytli svoje osobné údaje, stala sa naša spoločnosť TERRI-M s.r.o., so sídlom Vŕbová 10, 82107 Bratislava, IČO: 54694264, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 162058/B(ďalej len “naša spoločnosť” alebo “spoločnosť TERRI-M s.r.o.”) ich prevádzkovateľom a sme povinní Vás ako subjekt údajov (ďalej len “oprávnená osoba”) informovať o ďalších okolnostiach ich spracúvania ako aj o právach, ktoré Vám vyplývajú v súvislosti s takýmto procesom spracúvania. V tomto vyhlásení o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou TERRI.M s.ro. (ďalej len “Vyhlásenie”) sú uvedené všetky potrebné informácie týkajúce sa účelu a právneho základu spracúvania Vašich osobných údajov, s kým môže naša spoločnosť zdieľať Vaše osobné údaje, akým spôsobom môžete získať viac informácií o Vašich osobných údajoch ktoré spracúvame, ako aj informácie o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame o oboznámenie sa s obsahom tohto Vyhlásenia.

         1. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť TERRI.M s.r.o., sosídlom Vŕbová 10, 82107 Bratislava, IČO: 54694264, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 162058/B, e-mail: info@octagon-shop.sk . Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete posielať na email: info@octagon-shop.sk.

            2. Aké osobné údaje spracúvame a aký je účel a zákonný dôvod ich spracúvania?

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresu

Účel

Spracúvanie osobných údajov vykonávame v súvislosti s nasledovnou činnosťou:

Predaj produktov (predovšetkým oblečenia a súvisiaceho príslušenstva) koncovému zákazníkovi prostredníctvom e-shopu www.octagon-shop.sk a poskytovanie súvisiacich služieb s takýmto predajom.

Dôvod spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia si zákonných povinností, ktoré jej vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

Zákonné dôvody

Plnenie zmluvy alebo Vašej žiadosti, aby sme vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobné údaje budú použité za účelom riadneho poskytnutia služieb a predaja produktov, ktoré sú predmetom obchodnej činnosti našej spoločnosti, vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ochrany a uplatňovania práv a oprávnených záujmov spoločnosti TERRI.M s.r.o. vyplývajúcich zo vzťahu uzatvoreného medzi našou spoločnosťou a Vami. Takýto účel spracúvania osobných údajov sa vzťahuje najmä na tieto činnosti:  

  • efektívna komunikácia súvisiaca s poskytovaním služieb a predajom produktov,
  • vybavovanie sťažností a ostatných podaní z Vašej strany,
  • zabezpečenie riadneho poskytovania služieb a doručovania produktov,
  • plnenie si všetkých našich povinností a uplatňovanie si práv vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených medzi našou spoločnosťou a Vami, ako napr. vystavovanie príslušných daňových dokladov a zabezpečovaním úhrad platieb,
  • poskytovanie informácií o Vašom užívateľskom účte (pokiaľ bol vytvorené), vrátane oznámení o ukončení jeho platnosti alebo informácií potrebných k jeho obnoveniu,
  • oboznamovanie Vás so všetkými zmenami, ktoré súvisia so zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi našou spoločnosťou a Vami,
  • Vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo môže byť použité našou spoločnosťou za účelom kontaktovania Vás v súvislosti s riadnym poskytnutím služby alebo produktu, ktoré ste si objednali v našej spoločnosti

 

Nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy je spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade, že nám nebudú tieto osobné údaje poskytnuté, naša spoločnosť nebude schopná vstúpiť s Vami do zmluvného vzťahu a teda ani Vám poskytnúť naše služby alebo produkty.

         3. Komu môžu byť poskytnuté osobné údaje?

Externým poskytovateľom služieb: za účelom dodržania všetkých zákonných a zmluvných povinností v súvislosti s výkonom obchodnej činnosti našej spoločnosti. Vaše osobné údaje sú poskytované v nevyhnutnom rozsahu na splnenie si zmluvných povinností vo vzťahu k Vám. Jedná sa najmä o poskytovateľov platobných služieb, účtovníctva a IT podpory. Ešte predtým než poskytneme Vaše osobné údaje sprostredkovateľovi, ktorý ďalej spracúva Vaše osobné údaje, uzatvoríme s ním zmluvu za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov a ich spracúvanie v súlade s princípmi a povinnosťami vyplývajúcimi z GDPR. Súdom a orgánom verejnej moci: za účelom plnenia si všetkých zákonných povinností našej spoločnosti môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v zákonnom rámci orgánom verejnej moci (napr. daňový úrad), súdu alebo orgánom činným v trestnom konaní.

          4. Môžu byť osobné údaje prenášané do iných krajín (vrátane krajín mimo EÚ)?

Vaše osobné údaje sú spracované na území Slovenskej republiky a ostatných štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracované v krajinách mimo Európskej únie iba v prípade, že takáto tretia krajina bola potvrdená Európskou komisiou ako krajina poskytujúca adekvátnu ochranu osobných údajov alebo sú v nej aplikované iné vhodné záruky zabezpečujúce ochranu osobným údajom.

          5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Ako náhle už nebude naša spoločnosť potrebovať Vaše osobné údaje na účely spracovania, na ktoré boli zhromaždené dané osobné údaje, budú tieto údaje odstránené, ak sa neuplatní premlčacie obdobie. Určité podrobnosti a korešpondenciu možno uchovať až do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov vzhľadom na predzmluvné alebo zmluvné vzťahy alebo na dodržanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa uchovávania takýchto údajov.

          6. Aké mám práva ako oprávnená osoba?

Pokiaľ si to želáte, máte právo získať od nás informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame. V určitých prípadoch máte tiež právo na prenos Vašich osobných údajov k ďaľšiemu prevádzkovateľovi a v takom prípade Vám poskytneme osobné údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Za určitých okolností môžete žiadať opravu alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov alebo aj ich vymazanie. Máte právo podať námietku k spracúvaniu Vašich osobných údajov pokiaľ sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene. V prípade, že chcete podať sťažnosť našej spoločnosti, môžete tak urobiť na emailovej adrese: info@octagon-shop.sk. Rovnako máte právo podať šťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Všetky Vaše práva ako oprávnenej osoby sú bližšie uvedené v článkoch 15 až 21 GDPR.

          7. Ostatné informácie

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum. Vaše osobné údaje nie sú predmetom spracúvania automatickým indviduálnym rozhodovaním.

          8. Záverečné ustanovenia

Toto vyhlásenie je platné a účinné od 24.8.2022

Mastercard

   

Visa

Platobná brána ComGate

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Kontakty
Logo
Octagon-shop
Martin Májovský
PO-NE 08.00h - 20.00h
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk